Algemene Voorwaarden van Carp Whisperer, gevestigd te Gieterveen

Versie geldig vanaf 05-08-2014 aangepast op 18-1-2017

1.0 Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Carp Whisperer en op iedere tussen Carp Whisperer en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Carp Whisperer. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Carp Whisperer behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Carp Whisperer erkend.

1.4  Carp Whisperer garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.0 Levering

2.1  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Carp Whisperer  probeert uw bestelling, die voor 14.00 op een werkdag geplaatst is, binnen één tot twee werkdagen te verzenden.

Dit is wel afhankelijk van welke betaalmethode u kiest. We doen er alles aan om het artikel op tijd te versturen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.

Tijdens school vakanties, feestdagen en winterperiode hanteren wij een aangepaste verzending, waardoor er een iets langere levertijd mogelijk is.

Binnen Nederland wordt als volgt verzonden:

Bestellingen  worden verzonden in een pakket met een track en trace en zullen door de pakket bezorger worden afgegeven.

Leveringen buiten Nederland worden meestal binnen 3-10 werkdagen geleverd.

Uitgebreide verzendinformatie, die ook onder deze voorwaarden vallen, staat onder het kopje Levering en retour.

2.2  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Carp Whisperer bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3  Aan de leveringsplicht van Carp Whisperer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Carp Whisperer geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Bij enige vorm van nalatigheid van de vervoerder dient de klant zo snel als mogelijk contact op te nemen met Carp Whisperer. De klant kan tot twee week na verwachte leveringsdatum contact opnemen met Carp Whisperer over een niet geleverde bestelling. Contact opnemen na deze datum wordt gezien als nalatigheid. Wij kunnen enkel twee week na leveringsdatum voldoende gegevens opvragen om de klant te vergoeden.

3.0 Prijzen

3.1  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3  Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4.0 Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Carp Whisperer. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Carp Whisperer zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Carp Whisperer binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag met aftrek van de eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

de levering van losse kranten en tijdschriften

5.0 Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Carp Whisperer, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Carp Whisperer Carp Whisperer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Carp Whisperer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Carp Whisperer maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6.0 Garantie en conformiteit

6.1  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3  Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Carp Whisperer]) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Carp Whisperer Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4  Indien klachten van de afnemer door Carp Whisperer gegrond worden bevonden, zal Carp Whisperer de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Carp Whisperer bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Carp Whisperer tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Carp Whisperer gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Carp Whisperer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Carp Whisperer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Carp Whisperer in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Carp Whisperer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7.0 Aanbiedingen

7.1  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Carp Whisperer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3  Mondelinge toezeggingen verbinden Carp Whisperer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4  Aanbiedingen van Carp Whisperer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5  Carp Whisperer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8.0 Overeenkomst

8.1  Een overeenkomst tussen Carp Whisperer en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Carp Whisperer op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2  Carp Whisperer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1  Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Carp Whisperer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1  Carp Whisperer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Carp Whisperer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3  Carp Whisperer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Carp Whisperer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4  Indien Carp Whisperer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11.0 Aansprakelijkheid

11.1  Carp Whisperer is niet aansprakelijk voor lichamelijke letsel en schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12.0 Eigendomsvoorbehoud

12.1  Eigendom van alle door Carp Whisperer aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Carp Whisperer zolang de afnemer de vorderingen van Carp Whisperer uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Carp Whisperer wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2  De door Carp Whisperer geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3  De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4  De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Carp Whisperer of een door Carp Whisperer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Carp Whisperer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Carp Whisperer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Carp Whisperer.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Carp Whisperer en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Pekela kennis, tenzij Carp Whispererer de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Voorwaarden B2B account

14.1    Carp Whisperer houdt volledig het recht om te kunnen beslissen wie een verkooppunt kan worden en een B2B account krijgt.

14.2    Bij inloggen wordt de inkoopprijs zichtbaar wanneer vanaf 1 trade pack.

14.3    De producten mogen niet onder de adviesverkoopprijs worden verkocht.

14.4    De inkoop prijzen worden weergegeven zonder btw.

Aan de Nederlandse winkelier berekenen wij btw en hij is verantwoordelijk voor zijn eigen btw teruggave, de btw zal apart vermeld worden op de factuur.

Voor de buitenlandse winkelier zal geen btw gerekend worden conform de geldende belasting regel omtrent intracommunautaire levering. De levering is belast in Nederland. Carp Whisperer verricht in Nederland een intracommunautaire levering. Deze is belast met 0%. De winkelier verricht een intracommunautaire verwerving. Deze is belast met het btw-tarief dat geldt in het EU-land waar de goederen aankomen. Zie  artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112

14.4 Betaalde bestellingen worden door ons gerekend als geldige bestellingen en zal binnen 4 werkdagen worden verzonden.

14.5 Bij een bestelling onder de €400.00 rekenen wij €20.00* verwerkingskosten en boven de €400.00 is het portovrij,

*afhankelijk van het land van bestemming